Om gymnasiet på 1940-talet

Arosbrodern B.Folke Pettersson född 1928 tog studenten i RIII3 1948 i VHAL. Folke har tecknat ned och publicerat sina minnen "Vägen till Radiumhemmet". Han har välvilligt låtit Arosbröderna ta del av de avsnitt som handlar om tiden i gymnasiet på 1940-talet.

 

I Västmanlands län fanns det i början av 1940-talet och alltsedan år 1623 endast ett gymnasium, för övrigt Sveriges äldsta grundat av den mäktige biskopen Johannes Rudbeckius och lokaliserat till Högre Allmänna Läroverket i Västerås i skuggan av domkyrkan.  Då drygt 20 år tidigare en äldre kvinnlig kusin till mig efter realskolan i Köping skulle fortsätta sina studier fanns ingen möjlighet för flickor att få gymnasieutbildning inom hemlänet, varför hon fick söka sig till det privata lärverket "Skrapan" i Uppsala grundat av dr Schramm. 

Nåväl för att kunna infinna mig kl 8 då morgonbönen började i aulan i Västerås fick jag stiga upp tidigt på morgonen för att efter morgontoalett och morgonmål cykla 4 km till järnvägsstationen i Köping och där ta 6.30 tåget till Västerås. Det första året jag gick i gymnasiet hade inte elektrifieringen av järnvägssträckan fullbordats och det ångloks-drivna tåget avgick så tidigt. Nästa år då tåget drevs med ellok och nu var snabbare avgick det kl 07.00. Efter tågresan följde en rask promenad genom Vasaparken i Västerås och vi hann lagom slinka in i aulan innan vaktmästaren, som noga kontrollerade vår ankomst, hade stängt dörren. Efter skolans slut kl 16.30 gällde det att hinna med ett lämpligt tåg hem till Köping för vidare transport hem med cykel. Hemma vid 19.00 tiden och efter kvällsmåltid var det dags att läsa läxorna. Att det blev en kort natt till uppstigningen vid 05.00-tiden är uppenbart. På lördagarna slutade undervisningen redan kl 15.00 och därpå följde en lång ledighet ända till måndag morgon.

En gång inträffade ett tåghaveri en bit bortom Dingtuna. Vi blev stående mitt på linjen och det skulle ta lång tid innan felet blev avhjälpt. Hela gruppen av köpingselever tog ett raskt beslut, vi inväntade inte en eventuell buss, som möjligen skulle sättas in. I stället tog vi det inträffade som en fullgod anledning att i det vackra vårvintervädret ta oss till fots den återstående milen till Västerås. Det blev liksom en extra friluftsdag och vi kom ett par timmar för sent till skolan. 
Då det senare tillkom en möjlighet att söka ett statligt stipendium för täckande av kostnader för resor, rum och måltider på studieorten blev det betydligt lättare. Från andra ringen bodde jag under veckorna kvar i Västerås i ett litet rum eller snarare ett kök med en gasspis. Den fungerade om man stoppade in gaspoletter i en liten automat. Rummet var möblerat med ett bord, ett par stolar och en säng och hyran var överkomlig, 40 kr i månaden. Fru Holmer, hyresvärdinnan, var en vänlig prästänka och en stor beundrarinna av den stilige folkpartiledaren professor Ohlin.
Den som förmedlade hyresavtalet var en av mammas gamla väninnor, "Präst-Anna", som hade sina rötter i Odensvi. Namnet hade hon fått eftersom fadern var prästgårdsarrendator. Hon hade för övrigt ett annat hyresobjekt, som hon dock efter någon eftertanke själv avrådde från, det var i en liten villa hos hennes, "Rika Morbror". Den gentlemannen hade ett intressant förflutet som sjöman och som fårklippare i Australien, där han synbarligen tjänat inte helt obetydligt med pengar. Det visade sig dock, att han nu hade ett otal kattor och att det kanske var litet si och så med städningen i hans hus, varför rummet där inte ansågs helt lämpligt för mig.
På mitt lilla rum kunde jag laga min frukost och inte sällan middag. Lunchen åt jag på konsumbaren tillsammans med åtskilliga av mina klasskamrater, som kom resande från stadens grannkommuner. Oftast blev det rågmjölsgröt med lingon och någon smörgås eller möjligen flingor, äppelmos och mjölk. Några terminer intog jag tillsammans med min skolkamrat Bengt Fransson, också han från Köping, min lunch på en konsumservering, där vi vid bordet blev serverade gröt och mjölk, te och två franskbröd med ost för 45 öre.
Undervisningen handhades av lektorer väl meriterade med Filosofie Doktors eller Teologie Doktors grad - några hade till och med dubbla grader. Lektor Kristoffersson "Finken" som på latinlinjen undervisade i latin och grekiska undervisade oss på reallinjen i historia. Han hade en speciell teknik. I stället för att ha formella lektioner vände han sig oftast till en av oss elever under huvuddelen av lektionen samtalade och ställde frågor. Då man ofta inte svarade enligt hans önskan sade han inte sällan "ja så skulle man ju också kunna säga men jag skulle säga så här ....". Ett av "Finkens" käraste ämnen var det gåtfulla folket etruskerna och deras kultur. Det smärtar mig att medge att i ett samtal med honom i detta ämne var jag tämligen svarslös.
Lektor Wahlberg "Gasen"- kemiläraren förde i första ringen ett ganska hårt regemente - det sades att han på detta sätt ville skrämma bort de elever som inte var motiverade att läsa kemi. Inför andra ringen skulle man välja den ämneskombination, som skulle gälla fram till studentexamen. Hur det nu än var med "gasens" taktik, så var han i fortsättningen en mycket vänlig om än litet bisarr pedagog. Han sades ha varit industrikemist under krigsåren och haft som uppgift att fram-ställa konstgjort gummi och konstgjord bensin. "Gasen" ställde ofta praktiska frågor - hur man skulle kunna lösa vissa kemitekniska problem exempelvis hur man beter sig för att genomföra en kemisk katalytisk process, som krävde både mycket hög temperatur och högt atmosfäriskt tryck.
En annan fråga som han ställde var av värmeväxlarkaraktär.  Där kunde jag till hans belåtenhet föreslå en motströmsteknik, som på den tiden knappast fanns i praktiskt bruk. Lektor Wahl-berg hade en nära nog rabiat inställning till allt slabbande med kvicksilver. "The mad hatter" - den galne hattmakaren var en illustration av vad som kunde bli följden av kvicksilverintoxikation. Lektorn var mycket kritisk till tandläkarnas hantering av amalganet. I det här avseendet var han 50 år före sin tid och skulle nog ha haft ett och annat argument i den aktuella diskussionen om bruket av amalgan. Ibland kunde han föra lätt bisarra monologer som, "människorna är bra underliga - först utvinner man guld ur berget med dyrbara metoder, sedan transporterar man det över till Amerika och gräver ned det för att ha som valutareserv, men snart kommer väl den där atombomben dit och då kommer kanske guldet fram i dagsljuset igen".
Olof Rigge, vår fysik- och matematiklärare, var en vänlig, något tystlåten och kanske litet färglös person. Mitt intryck så här retrospektivt är, att hans undervisning inte var särskilt systematisk och ingående, utan att han ofta försökte förmedla snabba genvägar, i modern terminologi - "dirty shortcuts" för att lösa matematiska problem. Trots detta lyckades det hyggligt för mig att nå bra resultat med hjälp av tillgängliga läroböcker. Rigge förmedlade en gång ett erbjudande till mig att bli extralärare i matematik till en flicka i någon av de lägre klasserna, men jag avböjde, då jag inte ansåg mig hinna med det. Drygt 40 år efter studentexamen tillbringade jag och min hustru en semester på ett västkustpensionat. I receptionen föll mina ögon på eftersänd post och jag fann då på en tidning namnet Olof Rigge. Mycket riktigt i matsalen fann jag följande dag min gamle matematiklärare och hans hustru. Det visade sig, att han på äldre dar gift sig med en kvinna som tjänstgjort som laboratoriesjuksköterska på Samariterhemmet i Uppsala.
Då jag gick fram till hans bord och presenterade mig, kände han först inte igen mig och mindes ej mitt namn. Av en ren tillfällighet mindes han emellertid namnen på de av mina klasskamrater, vilkas fäder var direktörer eller teknologie doktorer på ASEA och Metallverken. Detta trots att mina betyg i hans ämnen väl var i paritet med nämnda klasskamraters. Jag passade på att gratulera honom till hans doktorsgrad - han var filosofie licenciat när han var vår lärare, och jag tyckte mig minnas en tidningsnotis som sade att han hade disputerat. Detta visade sig dock vara fel, han hade inte disputerat. Han fick emellertid klart för sig, att jag hade disputerat och var docent och överläkare. 
Vi hade ett längre samtal och hans hustru berättade en del gamla sjukhusminnen från Samariterhemmet. Hon hade varit med när gamle ärkebiskopen Nathan Söderblom kom till sjukhuset med tarmvred. Den legendariske kirurgen Pettersson, Långpelle, eller Sankte Pettersson, som han benämns i Olrogs visa, var tyvärr inte hemma. Bara "småpojkarna" var hemma för att ta ansvaret för hans högvördighets behandling och "då gick det som det gick". En av de här småpojkarna hade jag haft som en mycket kompetent och uppskattad chef och kirurgdocent.
Att inte alla lärare hade minnesluckor beträffande klassens fattighjon visar följande episod. Omkring 20 år efter studentexamen kallades jag i egenskap av jourläkare på Akademiska sjukhusets kvinnoklinik till en pågående förlossning där något behövde åtgärdas. Efter utfört ingrepp tilltalades jag så att säga "in statu nasquendi" (födelseögonblicket) av den för mig okända nyblivna modern med följande ord; "vet du om att du just nu har förlöst ett barnbarn till lektor N.N. från Västerås?".
Under ett par terminer hade vi en vikarierande adjunkt i svenskundervisningen. Denne led nog av en stor osäkerhet och avslöjades med att under lektionerna läsa innantill ur Schück, Wahrburgs litteraturhistoria. Han var också förtjust i isländsk litteratur och talade om en skald vid namn Tjodolf av Hvin och dennes "opreiserdrape". Självklart fick han därefter heta "Tjodolf". Det är inte lätt för osäkra lärare och någon barmhärtighet eller något medlidande från elevernas sida är inte att räkna med - snarare tvärtom. "Tjodolf" hade oturen att det elektriska ljuset ofta slocknade under hans eftermiddagslektioner på vintern. Han undrade ofta om detta också hände under andra lektioner. Vad han inte visste var att någon elev från en annan klass, vilken inte hade lektion då hade blivit vidtalad att skruva ur en säkring i korridoren. Mitt i mörkret kunde en hjälpsam elev tända en gengaständsticka som flammade upp som ett stort bloss, vilket "Tjodolf" tackade för.
Den som oftast stod för de här busstrecken var nog Sten Holmquist, "Quax" eller "Ponken", en elev som förde ett rikt uteliv i Västerås och som nu på sin meritlista kan teckna krogägare, innekändis, kavaljer till Alice Timander med mera. För några år sedan meddelade min dagstidning att han nu lämnat det jordiska och sörjdes av en stor grupp jazzintresserade personer vars intresse han aktivt delat. Ur minnesrunan som fanns att läsa i Sv. Dagbladet 17 nov. 2003 hämtar jag följande, "Hans minne lever kvar hos tusentals tacksamma stockholmare, som blivit delaktiga i ett nöjesliv som bar varumärket "Happy Jazz". Det var ett varumärke som Sten vårdade ömt. Människor skulle ha det trevligt på krogen, njuta av hygglig och inte alltför dyr mat, musiken skulle vara igenkännande och glad jazz, inga muskelberg skulle stå vid porten och sortera in gästerna och sedan slänga ut dem om de blev litet för glada". Så här post festum kan man kosta på sig den reflexionen att kanske Quax i sitt ur medel-Svenssons synvinkel aberranta levnadslopp dock utfört en betydande social gärning.
Nu åter till skolan. Under den sista lektionstimmen på lördagseftermiddagen som också hölls av Tjodolf frågade vi Köpingsbor om vi kunde få sluta en kvart tidigare för att hinna med ett tåg hem. Då en av oss reste sig och frågade om vi från Köping kunde få gå nu reste sig efter en tid halva klassen och lämnade skolan. Det förtjänar att påpekas att stadens namn uttalades ungefär - "Köaaping" - på det genuina målet. För egen del hade jag en hel del problem med "Tjodolf" - mina svenskuppsatser bedömdes med helt andra ögon än både mina tidigare och senare lärare haft. Efter att ha haft betygen AB till A fick jag plötsligt B eller möjligen B+.
Då vi i andra ringen fick pojkboksförfattaren lektor Martin Nylund som svensklärare hade jag åter toppbetyg på mina alster, vilket jag även fick på min studentuppsats.  Lektor Nylund gav oss en del tips om framtida yrkesval. Om vi inte fann något lämpligt fack, så fanns det två säkra sysselsättningar, man kunde bli lärarinnekarl eller barnmorskeman. Den första behövde kunna hugga ved till spisen och den senare bära barnmorskeväskan.
Som biologilärare hade vi adjunkt Walldén, som med anledning av sin litenhet kallades "Putte". Geografiläraren Edin var ännu mindre och löd därför under namnet "Roten ur Putte" eller enbart "Roten". Huvudparten av våra lärare var engagerade och stimulerande i sin undervisning med några få undantag. De främmande språken har alltid intresserat mig och i tyska, som ingick i mitt program i första ringen hade vi en ung entusiastisk lärare. Den lärare vi hade i franska under det första året och i engelska alla tre åren var en tämligen ointresserad och till synes trött pedagog, vilken sannolikt uppfattade lektionerna som något nödvändigt ont, som han deltog i för att få sin lön. Det här var en stor kontrast till den undervisning som i realskolan gavs i franska och engelska av rektor Flodin.
Åtminstone till namnet existerade en organisation för skolhälsovård och med tillgång till skolläkare. Tidigare hade jag kommit i kontakt med den endast så, att man någon gång under folkskoletiden fick lämna ett urinprov för analys. Därutöver kände jag endast namnet på den skolläkare, dr Ahrnfeldt, som skulle stå till tjänst i realskolan. Första året i gymnasiet hade jag känt en del stickningar och obehag i bröstet, vilket oroade mig, och jag uppsökte skolläkaren, vilken visade sig vara en äldre doktor, som gick under täcknamnet "Abu Fakir" - hans egentliga namn har jag glömt. Efter ett kort samtal tog han fram sitt stetoskop - en trätratt av samma typ som jag senare haft användning av för att avlyssna fosterljud. Efter att snabbt ha avlyssnat hjärt- och lungljud friskförklarade han mig omgående och utan ytterligare kommentar. Det fanns senare även en yngre skolläkare tillika flygläkare vid namn Fritsch. Med denne hade jag personligen inte någon kontakt, men jag beundrade hans strax efter kriget nyinköpta sportbil, som ibland stod parkerad bakom läroverket.
Ett viktigt och obligatoriskt ämne var gymnastiken, den leddes av kapten Algot Hammarberg eller löjtnanten Sjöö. Det krävdes en mycket uttalad krankhet för att bli befriad från en gymnastiklektion. En vanlig förkylning om än så besvärande var inte något godtagbart skäl, temperaturkontrollen måste visa åtminstone uppåt 38 grader. Den totalt humorfrie kaptenen sade att det finaste man kunde bli var överste och regementschef, vilket en av hans studentkamrater blivit, det var mycket finare än att bli professor. Kaptenen sades själv ha skaffat sig meriter genom att konstruera ett bombsikte. Skämtsamt kallades vi som gick i hans gymnastikundervisning för "Algots gossar".
De här åren i gymnasiet innehöll mycket mer än bara lektioner och läxläsning. Liksom i realskolan fanns även i Västerås en SSUH-förening, där vi hade sammanträden, studiecirklar om samhällsproblem med mera. Inte att förglömma var de fester som anordnades och de utflykter som företogs till grannstädernas föreningar till Uppsala, Örebro och Köping. Vid dessa resor fick jag ofta resa tillsammans med några kamrater i vår skolkamrat Gunnels gamla Ford som jag tror hade tillnamnet "Tuffy". Det fanns även enstaka andra kamrater, som likaledes ibland kunde förfoga över sina föräldrars bilar och generöst erbjuda improviserade utflykter till Uppsala, Stockholm och andra intressanta platser.
Utan överdrift kan jag hävda att drog- och alkoholproblem var okända för oss elever under skoltiden i såväl realskolan som i gymnasiet. En och annan smygrökte väl någon gång och vid ett tillfälle råkade en dåligt släckt fimp börja pyra och ge ifrån sig rök ur en trenchcoatficka i en korridor. Lektor Nylund, som passerade förbi, räddade situationen och tystade ned incidenten. Tuggtobak måste kanske räknas som drog och ett försök av klasskamraten Olof Lindahl från Köping att pröva densamma under en lektion i första ringen slutade i att han fick rusa ut ur klassrummet blågrön i ansiktet och präktigt illamående.
Västerås fosterländska gymnasistförening gav ut tidningen "Gymnasisten", i vilken jag tillsammans med några klasskamrater fick medverka. Mina små bidrag var av den arten att jag i likhet med Ferlin har anledning att säga, "Gud må förlåta mig somliga rader".
Sammanfattningsvis var gymnasietiden liksom realskoletiden en mycket lycklig tid. Efter 3 år i gymnasiet var det dags för studentexamen. Redan i mars skulle man anmäla sig beredd att ställa upp. I mitten av maj kom så studentskrivningarna och i slutet av månaden de muntliga förhören. Som ämne för min svenska studentuppsats valde jag bland de givna ämnena att skriva om, "Olika sätt att beskriva djurvärldens utveckling". Här kunde jag diskutera Lamarcks och Lysenkos teorier om möjligheten att förvärvade egenskaper skulle kunna övergå i ärftlig form men också Darwins lära om urval genom att de mest lämpade hade största chans att överleva.
Dessutom kunde jag få in ett avsnitt med mer modern genetisk teori om mutationstryckets betydelse. Uppsatsen belönades med ett högt betyg. Även i de andra skrivämnena - matematik. fysik och engelska blev resultatet gott, varför jag med viss tillförsikt kunde invänta de muntliga förhören.  I "muntan" delades vi in i grupper om fyra. Vår grupp fick stå till svars i svenska, engelska och fysik. Censorerna var professorer eller liknande och de ställde frågorna. Sålunda fick jag inför prof. Ryde från Chalmers i uppgift att härleda och bevisa formeln för växelströmmens effekt, vilket gick hyggligt. Inför förhöret i svenska språket och litteraturen kom vår lärare lektor Nylund in i klassrummet några minuter före utsatt tid och sade, "folkvisan genom tiderna - läs !!", samtidigt som han kastade till oss en bok. Lektorn fortsatte därefter att promenera med censorn ett bra tag ute i korridoren innan förhöret började. Hur det nu än gick till klarade vi oss skapligt. Av någon outgrundlig anledning kom jag att associera "Ack Värmeland du sköna" med Smetanas "Moldau" vilket föll i god jord. Då förhöret kom att beröra Wennerberg och gluntarna, frågade lektor Nylund till slut, "Ni kanske vill sjunga något ur gluntarna?" , varpå mina mer sångkunniga kamrater till lektorns och censorns stora förtjusning tog upp; "Nu är det tid att tänka på refrängen och efter dagens släp och slit bege sig hem till sängen". Detta blev utan tvekan en förlösande final på de muntliga förhören.
Sett ur min synvinkel hade vår gymnasietid och vår studentexamen inte något som helst gemensamt med det som skildras i den då nästan samtidigt inspelade filmen "Hets" att göra. Det är dock fullt möjligt att andra elever kunde ha upplevt tillvaron på ett annat sätt. Nu återstod att invänta betygskollegium och andra formaliteter innan man fick sätta på sig den vita mössan och i kollegierummet defilera förbi och tacka de uppställda lärarna innan vi rusade ut till de på skolgården väntande anhöriga som beprydde oss med blommor innan vi marscherade runt staden med fanan vilken jag fick bära i spetsen av tåget. Vi sjöng om studentens lyckliga dag, liksom man gjort i många generationer. Pappa som inte haft möjlighet att ta studenten kunde berätta att 50 år tidigare i slutet av 1800-talet då han exercerade beväring på Västmanlands regementes övningsplats Salbohed hörde han de jämnåriga sockenbor, som var studentbeväringar sjunga, "Sjung om studentens lyckliga dagar, skitiga skjortor och trasiga kragar".
Min hyresvärdinna prästänkan Holmér hade ordnat med kaffe, saft och kakor för de kamrater som följde eller snarast bar mig hem. Under lunchpausen efter de första muntliga förhören bjöd mammas goda väninna "präst-Anna" mig på en utsökt och stärkande måltid. Till examen hade också moster Beda från Ockelbo infunnit sig. Hon hade där uppe i Gästrikland blivit bekant med lektor Kulling, som tidigare undervisat i Ockelbo och nu passade hon på att hälsa på hos honom, möjligen i den tron att det kunde förbättra min situation inför examen. All likhet med herr Markurells i Wadköping mutförsök kontra censorerna är utesluten. Lektor Kulling hade jag ej haft i något ämne och han kände mig nog inte. Sannolikt var det nog från moster Bedas sida en liten triumf att visa lektorn, för vilken hon tidigare utfört städarbete, att hon hade en systerson som skulle ta studenten.

 

Publicerad 27 Mar, 2011 | Per-Erik Wallin | Kategorier: skolminnen, lärare,

Aktuellt

Läget, kära vänner Arosbröder!

Publicerad: 21 oktober | Ett annorlunda årsmöte har just genomförts, påverkat av Covid 19, via mail. Protokollet är bifogat. Men vi vill ju förstås träffas på riktigt. Senast sågs vi på ett glas i Djurgårdens sköna grönska och mjuka sensommarsol på Villa Godhem. Vi ser fram att ses igen och kryssar enträget mellan Tegnelltecken och rekommendationer mot kommande ljusningar. Planer på vårens festligheter är i stort sett klara; Stadt i Västerås är bokat för vårfest den 22 maj, mingelkvällar kan komma under vårvintern, nya överraskningar plus några favoriter i repris ligger på lut, förberedelserna för vårt jubileum i Västerås 2023 håller på att ta form och vi hoppas att dimman snart lättar för våra trevliga tisdagsluncher. Vi håller våra nytvättade, spritade tummar. En ny hemsida är under uppbyggnad. Där kommer snart nya möjligheter att både ses och höras. Under tiden fungerar den gamla som förr. Håll avstånd - men nära inkorgen, för trivsamheter och nyheter från Arosbröderna. Må fortsatt gott! Sören Hedström » Läs mer

Kallelse till årsmöte 2020 på distans

Publicerad: 19 september | Arosbröder! Sedan mitten av mars blev allt annorlunda. För Sällskapet Arosbröderna innebar detta att vi bl.a. fick ställa in årsmötet som var planerat till maj. Nu kallar vi till ett försenat årsmöte på distans den 15 oktober. Det kommer att genomföras via e-post och brev. Med detta meddelande bifogas de dokument, som tillhör årsmötet, för allas kännedom. I dagordningen finns styrelsens förslag till beslut. För att delta i årsmötet går du igenom bifogad dagordning och dokument och tar ställning till de förslag som styrelsen lagt. Vill du sedan delta och rösta i årsmötet så kan du senast den 14 oktober sända e-post till Sonja Björkén sonjabjorken@gmail.com där du anger ditt namn samt om du bifaller förslagen eller ej. Dagordningen är begränsad och innehåller endast de formella punkterna som avser 2019 och 2020. Styrelsen hoppas att vi 2021 kan ha ett vanligt årsmöte där medlemmarna kan träffas och där vi kan ha med punkter som bl.a. jubileumet 2023, vår nya hemsida mm. Har du frågor så är du välkommen att kontakta mig 070-2004215 hs.hedstrom@telia.com eller Sonja Björkén 070-8946770 sonjabjorken@gmail.com. Med förhoppning om att snart kan träffas på riktigt, Sören Hedström/ Ordförande » Läs mer

Ljuvlig eftermiddag på Djurgården.

Publicerad: 1 september | Drygt trettio bröder och systrar sågs i sensommargrönskan utanför Villa Godthem. Vi njöt den ljumma eftermiddagen med vin, räkor, bakverk och kaffe - men framför allt av glada återseenden, uppsluppna samtal och en slags nyvunnen frihet. Många frågade efter en snar repris. Vem vet, kanske något ligger på lut? » Läs mer

Lovande prognos!

Publicerad: 31 augusti | 18 grader och växlande molnighet = grönt ljus på tisdag 1/9. De som vill och kan ses på ett glas i Godthems trädgård på Djurgården klockan 14.00. Välkommen! » Läs mer

Arosbrödernas golftävling 2020 avgjord!

Publicerad: 26 augusti | På Bro Bålsta GK igår kammade ordförande Sören Hedström hem storvinsten, med Hasse Höglund och Håkan Redebrant tätt efter. Sol både i sinne, på banan och i vinnarskålen! » Läs mer

Arosbrödernas tisdagslunch - i det gröna!

Publicerad: 16 augusti | Alldeles för lång tid har gått. Vi vill träffas – utifrån de förutsättningar som gäller. Vi har reserverat en plats i trädgården utanför Villa Godthem, nedanför Ulla Winblad på Djurgården. Lagom glest mellan borden, behaglig sensommarluft att mingla i, skön grönska nära Djurgårdskanalens vatten. Vi bjuder på ett glas vin eller en öl (alkoholfri för dig som kör) eller en kaffe med kaka. Vill du äta en bit finns goda möjligheter. Det här arrangemanget (se det som en traditionell tisdagslunch, men på eftermiddagen) förutsätter förstås att vi har makterna med oss. Regn och kyla ställer in. Vi siktar på tisdagen den 1 september, klockan 14.00. Men ändringar kan komma i sista stund. Håll därför noga koll på mail i inkorgen. Där kommer dagarna innan att finnas klartecken eller stopp! Välkommen i det gröna! Sören Hedström PS Du tar dig hit med bil, buss eller spårvagn i den mån du känner trygg. Att promenera från Nybroplan tar ca 20 minuter. » Läs mer

Arosbrödernas Golftävling den 25 augusti!

Publicerad: 16 juli | Äntligen en aktivitet som inte stoppas av Corona! Tisdagen den 25 augusti är det dags igen för alla golfande Arosbröder att pegga upp och under sanktionerade förhållanden träffa trevliga gamla skolkamrater. Vi träffas kl. 12.00 på Bro Bålsta Golf Klubb. Där intar vi en gemensam lunch, förhoppningsvis utomhus, men i alla händelser med rejäla avstånd mellan oss. Vi går igenom spelform och lottar bollarna. Kl. 13.00 går första boll ut och när alla är klara så samlas vi igen för eftersnack och en liten prisutdelning. Priset för green-fee och lunch är, efter subvention av Arosbröderna, endast 400 kr. Anmälan emotses snarast, dock senast den 15 augusti, till Mats Molander på e.post mats.h.molander@gmail.com eller på telefon 070-6564132. I anmälan anges hcp och ditt golf-id. De 400 kr erlägger du före start och det går bra med kontanter eller swish Hoppas vi ses på den 25 augusti Golfsektionen » Läs mer

Vänner Arosbröder.

Publicerad: 4 juni | Meningen med vår förening är ju, som du vet, att bevara och skapa nya kontakter mellan skolkamrater. Och att göra det så roligt och trivsamt som möjligt. Men allt har ställts på ända, våren fick ett annat innehåll. Festen på Stadt i Västerås ställdes dessvärre in, gemensamma konstupplevelser, boulespel, våra tisdagsluncher och en hel del annat fick tyvärr inhiberas, pappersutgåvan av Arosiensis försenas, årsmötet flyttas, sannolikt till september - om det återkommer vi förstås. I dessa tider av avskildhet märks det hur viktigt det är att umgås och träffa vänner. Behovet av det, som medlemmar i Arosbröderna normalt får tillgång till, blir nu tydligt belyst och accentuerat. Vi försöker komma igång igen så snart som möjligt. Arosbröderna har många planer och möten på gång. Vi hoppas att efter sommaren återuppta tisdagsluncherna. Den första tänker vi förstås inviga med glas gratis och gott bubbel. Kanske vi hinner med ett varv på golfbanan innan hösten, och ett möte med boulekloten i hand. Höstens traditionella gåsmiddag är bokad till den 11 november, en mingelidé dessförinnan ligger på lut, vi förbereder också besök på intressanta platser och vi ligger långt framme med ett särskilt evenemang i anslutning till nästa års vårkalas i Västerås. Arbetet och planeringen kring jubileumsåret 2023, med firande och festande, fortgår. Vi kommer snart att få en ny, mer användbar hemsida, på samma adress som nu, www.arosiensis.se. Lättare att ta till sig, mer praktisk för våra arrangemang, med anmälningar och betalningar, t ex. Du får information via mail när den, och mycket annat, är på plats. Roligt att snart träffas igen, friska och trygga. Väl mött! Sören Hedström Ordförande » Läs mer

Minnen: Tennistrio på moppe från Västerås till Djursholm

Publicerad: 6 maj | Sommaren 1958. Varmt, regnigt och fotbolls-VM i Sverige. Tre grabbar från Aros, Janco Carlsson, Nicke Wimnell och Janne Junggren har anmält sig till Skolungdomens, skol- SM, i tennis. » Läs mer

Inga fler bilder från Robert Klingvalls kamera.

Publicerad: 20 april | Vi såg honom på de flesta fester, arrangemang, på golftävlingar, nästan alltid på tisdagsluncherna. Han bar sin kamera, gick lite blygt bland oss alla, tittade i sökaren och tryckte av. Bilderna syntes på hemsidan, i Arosiensis, och blev kvar i våra minnen. Precis som Robert själv. Han dog natten till den 20 april. » Läs mer

Arosbrödernas vårmöte ställs in

Publicerad: 16 mars | Styrelsen för Arosbröderna har beslutat att ställa in Vårfesten på Stadt i Västerås den 9 maj. Det handlar förstås om Coronaviruset. Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen och vi vill inte riskera någons hälsa. Därför avvaktar vi också med övriga planerade aktiviteter i Stockholm och Västerås under våren. Årsmötet återkommer vi om. Det är förstås mycket tråkigt, men vi ses så snart som möjligt – under riskfria förhållanden. Du kommer att få fortlöpande information om läget, om förändringar, om allt nytt, via mejl och på hemsidan. Håll utkik. Hoppas du fortsättningsvis mår bra. Sören Hedström Ordförande PS. Om du redan bokat rum på hotellet – glöm inte att boka av... » Läs mer

Dags för en trevlig tradition – Arosbrödernas ärtsoppsfest!

Publicerad: 13 januari | Torsdagen den 13 februari kl.18.30 är du varmt välkommen till Källaren Peder Muur Surbrunnsgatan 25. Ta en drink, förse dig med ärtsoppa, pannkaka och varm punsch, njut av stämning och samtal, vecka pannan tillsammans med kamraterna och knäck några tankenötter. Priset för mat och dryck (fördrink, punsch och bordsvatten) är 300 kr. För den som avstår punschen: 250 kr. Avgiften betalas vid entrén med Swish eller kontanter. Anmälan görs senast onsdagen 5 februari med e-post till hs.hedstrom@telia.com. Begränsat antal deltagare så först till kvarn... Varmt välkommen! » Läs mer

AROSIENSIS

Publicerad: 20 december | Några av vår hemsidas flitiga besökare har kanske saknat tillgång till de fyra senaste årgångarna av vår tidning Arosiensis. Den bristen är nu avhjälpt. » Läs mer

Gåsmiddagen 6 november 2019

Publicerad: 11 december | Årets traditionella höstmöte, Gåsmiddagen, blev tidigt fullbokad. Festlokalens väggar nästan bågnade av de Arosbröder och -systrar som likväl fick plats. » Läs mer

Tisdagslunch med julstämning

Publicerad: 5 december | Arosbrödernas rekordlunch på Terminus - ett gemytligt jippo. » Läs mer

EFTERLYSNING

Publicerad: 9 november | Bilder från vänortsbesöket i Akureyri 1963 » Läs mer

Full gås!

Publicerad: 15 oktober | Nu finns bara chansen till återbud och reservplatser kvar. Du som kommit sent med din anmälning får mail-besked om vilken plats du har i kön.. Misströsta inte. Allt kan hända!. » Läs mer

Inbjudan till höstens bästa gåsmiddag!

Publicerad: 10 oktober | Den 6 november 1632 har Sveriges första och bästa gymnasium nio år på nacken, och kung Gustav II Adolf försvinner i dimman. Samma dag, 387 år senare, är det dags för skål och välkommen till ännu en Festlig Gåsmiddag med Arosbröderna! Vad säger en ärkebiskop om det? » Läs mer

Full rulle med boule!

Publicerad: 25 september | Robert Klingvall tog bilderna: » Läs mer

Vårfesten på Statt i Västerås är inställd!

Publicerad: 25 september | Styrelsen för Arosbröderna har beslutat att ställa in Vårfesten på Stadt i Västerås den 9 maj. Det handlar förstås om Coronaviruset. Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen och vi vill inte riskera någons hälsa. Därför avvaktar vi också med övriga planerade aktiviteter i Stockholm och Västerås under våren. Årsmötet återkommer vi om. Det är förstås mycket tråkigt, men vi ses så snart som möjligt – under riskfria förhållanden. Du kommer att få fortlöpande information om läget, om förändringar, om allt nytt, via mejl och på hemsidan. Håll utkik. Hoppas du fortsättningsvis mår bra. Sören Hedström Ordförande PS. Om du redan bokat rum på hotellet – glöm inte att boka av... » Läs mer